Priser på import fra Kina

Når du overvejer at importere varer fra Kina, uanset om det er med henblik på videresalg eller til forbrug, så er en af de afgørende faktorer, hvor meget den samlede produktomkostning bliver – også kendt som ”landed cost”.

Denne omkostning er den samlede pris, du har betalt for produktet, når det står på dit lager, eller på din adresse i Danmark, og du kan tage det i brug eller videresælge det. En anden måde at sige det på er, at det er købsprisen, inklusiv alle påløbne omkostninger.

I nogle sammenhænge tager man afgifter, told og moms med i denne omkostning – og i nogle gør man ikke. Det mest retvisende billede er at inkludere disse omkostninger for at gøre det importerede produkts pris sammenlignelig med alternativet, som kan være at købe det indenfor EU.

Prisen for import fra Kina inkluderer forskellige elementer, som er nødvendige at forstå, for at finde den samlede omkostning:

  1. Prisen for produktet
  2. Transportomkostninger
  3. Forsikringsomkostninger
  4. Told, moms og eventuelle afgifter

Pris på import af varer fra Kina

Prisen for selve produktet forhandler du med din leverandør. Her skal du være opmærksom på, at prisen afhænger af – udover selve produktet – de handelsbetingelser I aftaler. Handelsbetingelserne afgør, hvornår ejerskabet af varerne overføres fra sælger til køber, og dermed også omkostninger til transport og forsikring.

Ved import fra Kina er de handelsbetingelser, der oftest benyttes ”Free on Board” (FOB) eller ”Ex-Works” (EXW).

FOB eller Ex-works ved import fra Kina?

FOB betyder at din leverandør bærer alle omkostninger forbundet med at udføre produktet fra Kina, transportere det til havnen, togterminalen eller lufthavnen, samt omkostninger forbundet med at håndtere produktet indtil det er lastet på et skib, tog eller fly.

Når du forhandler priser på FOB-basis med din leverandør, vil leverandøren i Kina tage udgangspunkt i sin salgspris for produktet og lægge den forventede omkostning for udførsel, transport og håndtering til den pris, du får præsenteret.

Du kan oftest ikke skille disse elementer fra hinanden i dine forhandlinger, hvilket der som udgangspunkt heller ikke er behov for, for at finde din totale omkostning.

Leverandørens omkostninger for at bringe dit produkt til havnen, terminalen eller lufthavnen, afhænger således af, hvor i Kina godset skal lastes. Derfor vil forhandlinger på FOB-basis altid inkludere et specifikt sted, hvor ejerskabet og omkostningerne forbundet med dine varer overgår fra din leverandør til dig.

Ved import fra Kina, kan det f.eks. være “FOB Shenzhen”, “FOB Shanghai” eller “FOB Ningbo”. Ud fra dette kan du så læse, at omkostningen frem til godset står på skibet, toget eller er i flyet i den pågældende by, er inkluderet i den pris, du betaler til leverandøren.

Ved “EXW” er det en smule anderledes. I dette tilfælde overgår ejerskab og omkostninger forbundet med produktet fra din leverandør til dig, som importør, allerede ved leverandørens fabrik eller pakhus.

Det betyder, at den pris i forhandler, udelukkende er prisen for at producere produktet, og derfor skal du indregne alle omkostninger forbundet med at udføre produktet fra Kina og transportere det fra leverandørens fabrik, i dine totale omkostninger.

Handelsbetingelsen “EXW” skal også være efterfulgt af et bynavn eller et kendt sted, f.eks. “EXW Wuhan”, “EXW Guangzhou” eller “EXW Tianjin”. På den måde er det klart angivet, hvorfra du skal forvente at afholde omkostningerne for at få produktet hjem til Danmark.

Jævnfør ovenstående vil den pris, du forhandler med din leverandør ved import fra Kina, intuitivt være lavere ved “EXW” handelsbetingelser, end den er ved “FOB”.

Dette kan du tage med i dine betragtninger, når du skal finde den bedste samlede pris for dit produkt.

For små forsendelser (mindre en ~15 kubikmeter) vil en “FOB” løsning ofte give den laveste samlede omkostning, idet din leverandør kan opnå skalafordele ved at transportere din forsendelse til havnen, togterminalen eller lufthavnen – og dermed også opnå en lavere omkostning på indlandstransporten i Kina.

import fra kina

Transportomkostninger ved import fra Kina

Transportomkostningerne fra Kina afhænger, udover handelsbetingelserne som beskrevet ovenfor, af valg af transportløsning. Handelsbetingelserne afgør hvorvidt lokale omkostninger i Kina skal inkluderes i transportomkostningerne eller ej.

Du behøver som udgangspunkt ikke at kende detaljerne om de lokale omkostninger i Kina, men det er afgørende, at du finder transportomkostninger fra Kina, som passer med de handelsbetingelser, du har aftalt med din leverandør.

Så har I f.eks. aftalt “FOB Ningbo”, vil du få et forkert billede, hvis du indhenter transportomkostninger fra “EXW Ningbo”, idet de lokale omkostninger i Kina i dette tilfælde vil være inkluderet i både den pris du betaler til din leverandør og i dine transportomkostninger.

Ved import fra Kina benyttes enten søfragt, luftfragt, eller transport med godstog. Hvor søfragt som udgangspunkt er den billigste løsning og luftfragt den mest kostbare, er søfragt ligeledes den som tager længst tid og luftfragt den hurtigste.

Dog med de undtagelser, at for små forsendelser (typisk under 0,5-1 kubikmeter) er luftfragt ofte billigere end søfragt, samt at transport med godstog normalt kun kan betale sig for større forsendelser (typisk over 5-8 kubikmeter), eller meget tunge forsendelser (typisk over ~250kg per kubikmenter).

Fragt til Kina fra Danmark

Når du finder transportomkostningen fra Kina, er det vigtigt at få den fulde omkostning helt frem til din leveringsadresse, hvis du skal finde den samlede omkostning for produktet.

Ofte når du henvender dig direkte til speditører eller andre transportudbydere, er det nødvendigt at sikre dig, at lokale omkostninger i Danmark (udbringning og toldbehandling) er inkluderet i prisen.

Er det ikke det, skal priserne på disse elementer oplyses, for du kan finde din samlede omkostning. For transportløsninger, du finder her på portalen, er disse elementer altid med i den pris, du får vist. Dette er også angivet ved, at det er en ”all-in” pris, du får oplyst.

Nedenfor er angivet nogle priseksempler for import fra Kina:

FOB Shanghai – Viborg
3,4 m³ / 1.230 kg – Søfragt
DKK 9.898 (all-in)

EXW Guangzhou – Vejle
20 fod container – Søfragt
DKK 91.925 (all-in)

FOB Ningbo – København
0,8 m³ / 54 kg – Luftfragt
DKK 16.899 (all-in)

EXW Shenzhen – Odense
12 m³ / 6.200 kg – Godstog
DKK 35.020 (all-in)

Ved import fra Kina er der ikke moms på selve transporten. Det skyldes, at transport ind og ud af EU ikke er momspligtigt, uanset hvor transportsælger og transportkøber har hjemsted.

Forsikring ved import fra Kina

Ved international godstransport – uanset om dine produkter kommer fra Kina eller andre lande – er transportørens ansvars begrænset af internationale konventioner.

Det er forskellige konventioner, som dækker forskellige former for transport. Nedenfor er en oversigt over de gældende ansvarsbegrænsninger:

Lufttransport: DKK 150 per kg
Togtransport: DKK 70 per kg
Søtransport: Max af DKK 15 per kg / DKK 5.500 per enhed (f.eks. palle)

I praksis betyder det, at hvis dine produkter bliver beskadiget eller bortkommer under transporten, er transportøren ikke ansvarlig for at kompensere dig med en værdi som overstiger ovenstående begrænsning.

Dog med den lille undtagelse af, at skaden er sket med forsæt, i så fald er transportøren fuldt erstatningspligtig.

import fra kina til danmark

Udover risikoen for at miste en stor del af værdien af dine produkter, hvis de bliver beskadiget eller går tabt under transport, er der en risiko forbundet specifikt med søtransport.

Hvis et skib, som man har gods ombord på, kommer i fare og det er nødvendigt at ofre skibet, dele af skibets samlede ladning, eller afholde udgifter til at frelse skibet eller ladningen, så hæfter godsejere med varer ombord på skibet solidarisk. Dette er tilfældet, selvom der handles med forsæt (hvilket oftest er tilfældet i en sådan situation).

Skulle det ske vil rederiet erklære groshavari eller fælleshavari – også kendt som ”general average” – og fordele omkostningerne baseret på vægten af det gods, hver enkelt godsejer havde ombord på skibet.

Selvom dette sker yderst sjældent, kan byrden blive høj for den enkelte importør, f.eks. i tilfælde hvor et skib og dets samlede last går tabt. Her vil omkostningen ofte overstige værdien af dit gods.

For at sikre sig mod disse risici og være sikker på at få dækket de samlede omkostninger i tilfælde af skade eller tab af gods under transport, kan man tegne en transportforsikring.

Denne bliver ofte tegnet for den enkelte transport og det specifikke gods, som bliver transporteret. Alternativt kan den tegnes sammen med en eventuel lagerforsikring.

Varer fra Kina

Forsikringsværdien beregnes lidt forskelligt, afhængigt af om importøren er virksomhed eller privat. I tilfælde af groshavari, vil transportforsikringen som oftest dække den fulde værdi af tabet – også når dette overstiger den forsikrede værdi.

For virksomheder udgør den forsikrede værdi indkøbsprisen på godset (det vil sige den pris, du har betalt din leverandør i Kina), prisen på transporten, samt en imaginær margin på 10%.

Told og afgifter samt forventet profit kan således ikke forsikres. Årsagen er, at told og afgift afholdes på den faktiske godsværdi, og hvis godset går tabt eller er beskadiget, vil denne værdi være reduceret, og dermed bliver told og afgiftsbetalingen mindre eller bortfalder.

Forventet profit dækkes heller ikke, da princippet er, at forsikringen skal dække dine omkostninger således, at du bliver stillet i den samme situation som hvis godset var kommet frem uden skader eller tab, hvor udgangspunktet er, at du kan genkøbe tilsvarende produkter med din erstatning, få dem transporteret og fortsat opnå din forventede profit.

Den imaginære margin er en værdi tiltænkt til at dække indirekte og uforudsete omkostninger i forbindelse med tab eller skade på dine produkter.

Kinesisk Eksportlicens

For private importører beregnes den forsikrede værdi som indkøbsprisen på godset, prisen på transporten samt moms.

Hvis du har tegnet en transportforsikring, kan du således forvente at få op til en fuld erstatning til at genanskaffe produktet og afholde alle omkostninger for at få det frem til din adresse, hvis der skulle opstå skade eller tab.

Moms indgår i forsikringsværdien for private importører, da denne afholdes inden godset udleveres og derfor er en reel omkostning for importøren. Imaginær margin er ikke relevant for private importører, idet produktet ikke importeres med henblik på videresalg.

Når du bestiller transport her på portalen, beregnes din forsikringsværdi automatisk idet du angiver den pris, du har betalt din leverandør for produktet. Forsikringen kan så tilføjes transportløsningen, når du gennemfører din bestilling.

Prisen på transportforsikring afhænger af den forsikrede værdi, som beskrevet ovenfor. Her er angivet nogle eksempler for prisen på transportforsikring ved import fra Kina.

EXW Shenzhen – Herning
Forsikringsværdi DKK 24.430 – Søfragt
Pris for forsikring DKK 175

FOB Xiamen – Aarhus
Forsikringsværdi DKK 58.310 – Luftfragt
Pris for forsikring DKK 700

FOB Dalian – København
Forsikringsværdi DKK 194.025 – Godstog
Pris for forsikring DKK 1.358

FOB Guangzhou – Greve
Forsikringsværdi DKK 680.100 – Søfragt
Pris for forsikring DKK 4.760

Når du tegner en transportforsikring, modtager du en forsikringspolice, som angiver den forsikrede værdi samt, hvordan du skal forholde dig, hvis der skulle opstå skader eller tab.

Told, moms og afgifter ved import fra Kina

Told ved import fra Kina er fastsat ud fra godsets værdi samt transportværdi. Omkostningen til eventuel forsikring medregnes ikke.

En virksomhed, der vil importere fra Kina, skal først registreres som importør (se hvordan her).

Når man registrerer sin virksomhed som importør, vælger man også, hvordan man ønsker at afregne sin told. Den mest benyttede løsning er SKATs sikkerhedsstillelsesordning, hvor SKAT i princippet stiller sikkerhed for din toldbetaling overfor EU, fra det tidspunkt hvor du får udleveret dine varer til det tidspunkt, du betaler din told.

Med denne løsning, kan du få frigivet dit gods fra Kina med det samme, når det ankommer, og efterfølgende betale din told. Tolden bliver normalt opkrævet den 16. dag i måneden efter dine varer er toldbehandlet. På denne måde opnår du både hurtig levering af dine varer samt en toldkredit. Denne service tager SKAT sig betalt for, dog kun 2,5 promille af den samlede toldbetaling.

For private, der importerer fra Kina, er reglerne en smule anderledes. Dette skyldes, at privatpersoner ikke kan registreres som importør og dermed ikke kan opnå toldkredit.

Praktisk betyder det, at tolden skal afregnes før dine varer kan udleveres. For mindre forsendelser, som importeres med et kurerselskab, vil du ofte kunne afregne direkte med vognmanden, som bringer dit gods ud.

Ved større forsendelser, vil speditøren normalt betale tolden på dine vegne og efterfølgende opkræve den fra dig, inklusiv et gebyr for dette udlæg. Ofte vil speditøren kræve, at du har betalt din toldregning, før godset udleveres.

import told fra kina

Toldsats

Toldsatsen ved import fra Kina afhænger af, hvilket produkt, du importerer. Den fastsættes af EU-kommissionen i toldkodeksen og dens tilhørende gennemførselsbestemmelser, og den er implementeret i Danmark i blandt andet toldloven og bekendtgørelse om toldbehandling.

Den enkelte toldsats kan variere fra 0% til 22% (dog op til 75 % for tobaksvarer) og kan findes direkte i EU-kommissionens toldtarif database TARIC, ved at angive varekode og importland.

Et lettere alternativ kan dog være at benytte SKATs tariferingsdatabase VITA, hvor du ligeledes kan søge på enkelte varekoder. Har du behov for et bindende tilsagn fra SKAT, så du er sikker på, hvilken told du bliver opkrævet på et givent produkt, kan du søge om en BTO-afgørelse (bindende tariferingsoplysninger), før du importerer.

Denne service er gratis og søges ved at udfylde blanketten her.

Nedenfor er angivet et eksempel på told ved import fra Kina som virksomhed:

Samlet værdi, inkl. fragt: DKK 100.000
Toldsats: 6,5% -> Told DKK 6.500
Sikkerhedsstillelse: 2,5 promille
Toldregning til betaling d. 16: DKK 6.516,25

Moms ved import fra Kina

Som virksomhed skal du ikke betale moms ved import fra Kina. Du skal sikre dig, at du er momsregistreret, samt at din leverandør påfører dit momsnummer på fakturaen (”DK” efterfulgt at dit CVR-nummer).

Når dine varer er blevet fortoldet, kan du på skat.dk finde værdien af både told og moms for din forsendelse. Vær opmærksom på, at moms beregnes udelukkende på varens værdi, imens told beregnes på varens værdi inklusiv transport.

Den momsværdi, som er angivet, vil ikke blive opkrævet af SKAT, men du er forpligtet til at bogføre den som importmoms for ’varekøb fra ude for EU’ som salgsmoms og et tilsvarende beløb som købsmoms.

Dette benyttes udelukkende til statistik hos SKAT.

import af varer fra kina til danmark

Ved import fra Kina som privatperson, skal momsen afregnes sammen med tolden, inden dine varer kan udleveres. Vær opmærksom på, at der ikke betales moms af selve transportomkostningen ved import fra Kina, da transport ind og ud af EU er momsfritaget. Også ved import som privatperson.

Afgifter

Andre afgifter, såsom punktafgifter, kan findes på SKATs Toldtariffen. Dette er typisk afgifter, hvor staten ønsker at regulere forbruget at et specifikt produkt, såsom batterier, kvælstof eller alkohol.