Kom på forkant

Tolddokumenter ved import

Vi starter med en kort introduktion til fortoldning og hvad du ellers skal være opmærksom på, inden du kaster dig ud i din første import. Herefter går vi videre til en præsentation af de tolddokumenter, der udstedes ved import, og hvorfor de er væsentlige for dig.

Fortoldning

Når du importerer varer fra 3. lande (lande uden for EU) og indfører dem i EU, så skal der altid laves en fortoldning. En fortoldning er i praksis en kontrol af de varer, som krydser over landegrænser – i dette henseende ind og ud af EU’s toldunion, som Danmark er medlem af. Denne kontrol sikrer, at de regler som EU (eller Danmark) har fastsat i forbindelse med indførsel af varer overholdes. Her er tale om specielle kontrolforanstaltninger, som er begrundet i hensyn til blandt andet ‘offentlig orden og sikkerhed’ og ‘beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed’.

Udover at kontrollere hvilke varer, der passerer grænserne, er det også en del af fortoldningsprocessen at beregne og angive afgifter (told og punktafgifter) til SKAT, som herefter opkræver afgiftsbeløbet på vegne af EU.

Det vil i langt de fleste tilfælde være din valgte speditør, som står for fortoldningen, det vil sige behandler toldangivelsen og udfærdiger dine tolddokumenter i forbindelse med både import og eksport. Dette da det kan være en vanskelig proces at overskue, hvis man ikke beskæftiger sig med toldprocedurer og tolddokumenter til daglig. Når du booker din transport via Transporteca, skal du ikke bekymre dig om fortoldning, da det altid er en del af prisen.

Husk at registrere din virksomhed til import!

Vi oplever desværre, at nogle fejlagtigt tror, at det er nok at være CVR-registret for at kunne importere gods fra udlandet. Det er det ikke! For at kunne importere varer og få dem indfortoldet i Danmark, herunder afregne eventuelle afgifter, og udleveret til din adresse, skal din virksomhed være registreret til import. Denne registrering er ganske gratis og klares nemt og hurtigt på virk.dk under ‘ændre virksomhed’.

Bemærk at kravet om registrering også gælder for dig, selvom din virksomhed som udgangspunkt kun har i sinde at importere en enkelt gang.

Sådan betaler du told

I samme ombæring som du importregistrerer din virksomhed, skal du tage stilling til, hvordan du vil betale eventuel toldskyld og andre afgifter, dine varer kan være pålagt. Hvordan og hvornår, afregningen skal falde hos SKAT, afhænger af, hvordan du registrerer dig. Overordnet set findes der to muligheder:

  1. Kontant: Ved denne løsning betaler du som virksomhed told og andre afgifter kontant ved hver forsendelses fortoldning (5-dages afregning). Det betyder i praksis at du skal betale tolden senest den 5. hverdag efter fortoldningsdagen. Med denne løsning får du ikke udleveret dit gods, før tolden er betalt og registreret hos SKAT.
  2. Kredit: Herunder findes både SKATs sikkerhedsstillelsesordning og Anden sikkerhedsstillelse. Ved begge løsninger skal der stilles sikkerhed for tolden, og på den måde opnår du kredit med betalingen, således at told og andre afgifter betales samlet én gang om måneden. Fordelen ved denne løsning er, at du straks efter toldproceduren får dine varer udleveret – selvom tolden og andre afgifter endnu ikke er betalt. Bemærk, at sikkerheden skal godkendes af SKAT, inden varen ankommer til Danmark.

Tolddokumenter

Tolddokumenter du skal være opmærksom på ved import

Som lille eller mellemstor importør, med kun en enkeltstående import eller kun få årlige forsendelser, kan det synes svært at overskue hvilke tolddokumenter, der bliver udstedt ved import, hvad de indeholder, hvem der udfylder dem, hvad de skal bruges til og om de skal gemmes til senere brug. Nedenfor forsøger vi at redegøre for de tolddokumenter, der har relevans for dig som importør.

Toldangivelse / Fortoldningsangivelse

Alle varer, der ankommer til det danske toldområde fortoldes, og som nævnt, er formålet med en fortoldning at placere den respektive vare under en toldprocedure og dermed meddele det toldmæssige formål med at importere (eller eksportere) varen. Dette angives i toldangivelsen, og såfremt de varer, du indfører, er pålagt afgifter (told og punktafgift) og moms, er det samtidig via denne fortoldning, at grundlaget for beregningen findes.

Det er importørens (eller en, der er af bemyndiget af importørens) ansvar at angive varen til rette toldprocedure. Der findes overordnet set tre forskellige typer toldprocedurer:

  • Overgang til fri omsætning (almindelige procedurer)
  • Særlige procedurer
  • Eksport / Udførsel

Toldproceduren ‘Overgang til fri omsætning’, er den mest almindelige og omfatter “Ikke-EU-varer, der skal bringes i omsætning enten i EU eller som er bestemt til privat forbrug eller fortæring inden for EU”. Det vil med andre ord sige, den toldprocedure, der foretages, når du importerer gods fra 3. lande (lande uden for EU), med det formål at videresælge produktet til EU’s medlemslande (inkl. Danmark) eller med det formål at tage produktet i brug selv (inkl. næringsmidler).

Tolddokumenter

Når tolden er afregnet, kan varen cirkulere frit inden for EU’s toldområde uden yderligere toldformaliteter, men inden varen kan anvendes frit, skal der ligeledes betales nationale afgifter (moms og punktafgifter) i det respektive land. I praksis sker der det, at varen først og fremmest overgår til ‘fri omsætning’ og dernæst ‘frit forbrug’. Typisk skal varer, der indføres, angives til både fri omsætning og til frit forbrug samtidigt.

En standard toldangivelse skal rumme de oplysninger, som er påkrævet for at anvende den toldprocedure, som varerne er angivet til. Toldangivelsen består af to dele: Hovedoplysningerne (rubrikkerne 1-30, 49 og 54) og Varepostoplysningerne (rubrikkerne 31-47). Hovedoplysningerner beskæftiger sig med det samlede vareparti, det vil sige informationer, som er fælles for samtlige varer, der skal fortoldes. Varepostoplysningerne beskæftiger sig med den specifikke varekode eller vareart i fortoldningsekspeditionen.

Fortoldningsangivelsen kan – allerede inden varerne er ankommet til toldområdet – forberedes og gradvist udfyldes elektronisk via SKATs hjemmeside. På den måde opnår du som importør mest mulig tidsbesparelse, da du vil få dine indførte varer frigivet til fri disposition med det samme, de krydser toldgrænsen.

Idet oplysningerne i angivelsen registreres i SKATs toldsystem, bliver der foretaget en validitetskontrol samt en risikoanalyse. Risikoanalysen er baggrund for eventuel udtagelse til kontrol.

Såfremt du har toldangivelsen klar i SKATs toldsystem senest to timer inden dine varers ankomst til toldområdet, kan SKAT allerede ved varernes faktiske ankomst oplyse, om dine varer er ‘frigivet’ eller ‘udtaget til kontrol’. Hvis der er rettet i angivelsen mindre end to timer før dine varer ankommer, skal du forvente ventetid, inden du får denne meddelelse fra SKAT. Sådan forholder det sig også, hvis det forventede ankomsttidspunkt afviger markant fra det faktiske ankomsttidspunkt.

Bemærk, hvis du har udfyldt toldangivelse på forhånd, dvs, inden dine varers ankomst, skal angivelsen suppleres med det faktiske ankomsttidspunkt, når varerne er fremme.

Tolddokumenter

Hvis det synes overskueligt, så frygt ej. Typisk vil din valgte speditør sørge for at udfylde toldangivelsen på dine vegne, men såfremt din virksomhed selv ønsker at prøve kræfter fortoldningsangivelsen online, kan du se hvordan du udfylder den her. For at få adgang til SKATs importsystem, skal du desuden ansøge om logon.

For mere information om told, toldprocedurer og tolddokumenter, anbefaler vi, at du kontakter Toldstyrelsen på 7222 1212.

Toldværdideklaration (D.V.1) – Blanketnummer: 14.007

Et andet tolddokument, som bruges ved import, er en toldværdideklaration. Dog er det først og fremmest væsentligt at nævne, at dette tolddokument kun er relevant såfremt din forsendelse indeholder varer som er toldpligtige og hvis toldværdi overstiger DKK 160.000. Hvis ikke begge kriterier gør sig gældende, er dette dokument ikke relevant for dig.

Til trods vil du formentlig opleve, at Toldværdideklarationen udfærdiges og udstedes uanset – selvom den reelt er unødvendig. Dette skyldes at speditørens system ikke skelner mellem om forsendelsens varer er toldpligtige og overstiger DKK 160.000 eller ej, men blot er automatiseret til at producere dette dokument.

Derimod er toldværdideklarationen relevant for dig, som importerer toldpligtige varer, hvis toldværdi overstiger DKK 160.000. Formålet med blanketten, er som importør at afgive erklæring om forsendelsens handelsforhold mellem køber og sælger, om købs- og leveringsbetingelser samt om de beløb, der skal tages i betragtning ved ansættelsen af toldværdien.

Med mindre du selv har erfaring med fortoldning og ønsker at klare toldproceduren på egen hånd, så vil det normalvis være speditøren, som udfylder Toldværdideklarationen for dig i forbindelse med fortoldningen. Når du booker din transport hos Transporteca er fortoldning, herunder udfyldelse af tolddokumenter, altid en del af prisen. Hvis du i andre henseender har brug for det, kan du se eller hente PDF-udgaven af toldværdideklarationen her.

For spørgsmål vedrørende toldværdideklarationen skal du kontakte Toldstyrelsen7122 1212.

Tolddokumenter

Oprindelsescertifikater

Skal du handle med udviklingslande, som f.eks. Indien, Pakistan, Indonesien kan du i nogle tilfælde være berettiget toldreduktion på din import. Dette vil i så fald kræve originale oprindelsescertifikater på de varer, du vil indføre, og udstedes af din leverandør.

EU’s GSP (Generalised Scheme of Preferences) er en række præferenceaftale, der tillader de varer, der opfylder kravene, at komme ind i EU til en lavere told end den tarifmæssige told (den told, du normalvis skulle have betalt). Dette kalder man også præferencetold, og vedrører udelukkende produkter med oprindelse i et udviklingsland.

Med andre ord er der tale om handelsaftaler indgået mellem EU og udviklingslande uden for EU, med det formål at gøre det muligt for sårbare udviklingslande at betale færre eller ingen afgifter på eksport til EU, hvilket giver dem bedre adgang til EU-markedet og bidrager til deres vækst. Samtidig støtter handelsaftalerne også EU-virksomheders konkurrenceevne ved at sænke omkostningerne ved import fra disse lande, da tolden vil være nedsat eller lig nul.

Aftalerne som er indgået indeholder regler og krav til varerne oprindelse, der skal være opfyldt, for at de kan importeres til en lavere eller ingen told. Man ser på om varen ‘har oprindelse’, hvilket kræver at varen skal opfylde ét af de to følgende punkter:

  • Varen skal være fuldt ud fremstillet
  • Varen skal være tilstrækkeligt bearbejdet eller forarbejdet

Opfylder varen ét af disse, kan du importere varen til en lavere præferencetold.

Her kan du finde en liste over ikke EU-lande og hvilke regler for præferencetold, der omfatter handel med dem.

Du kan læse mere om reglerne for varers præferentielle oprindelse i Den juridiske vejledning.

Hvad skal jeg stille op med ovennævnte tolddokumenter?

Tolddokumenterne skal ikke indsendes, men skal opbevares af importøren(dig). Fælles for alle ovennævnte tolddokumenter gælder det, at du opbevarer dem i fem år fra fortoldningen har fundet sted, da toldmyndighederne i dette tidsrum har ret til at kontakte dig med henblik på kontrol. I et sådan tilfælde er det dit ansvar at kunne fremvise den efterspurgte information. Opbevaring af dokumenterne skal derfor være således, at du ved hjælp af et givent referencenummer, kan samle samtlige tolddokumenter med relation til fortoldningsekspeditionen.

Tolddokumenter

Bestil din transport med Transporteca

Når du booker din transport med Transporteca, er fortoldning altid en del af prisen. Vi sørger for, at den vanskelige og tidskrævende toldprocedure, inklusive alle tolddokumenter, bliver udført korrekt, så du undgår forsinkelser i frigivelsesprocessen, alt imens du kan koncentrere dig om at passe din virksomhed.

Har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.