Sådan fungerer de 7 skridt

Transportprocessen

Der er fem fysiske trin og to dokumentations-trin i transportprocessen, der skal finde sted for hver forsendelse der flytter sig fra afsender til modtager i en international handel. Da hvert trin er forbundet med omkostninger er det vigtigt at parterne er enige om hvem, der er ansvarlig for hvilken del, inden afskibning finder sted.

Afhentning i Transportprocessen

Transportenprocessen og transporten af varerne fra afskiberens fabrik eller lager til speditørens nærmeste pakhus kaldes afhentningen eller eksport landtransport. Det foregår typisk med lastbil eller en kombination af lastbil og tog, og kan tage fra nogle få timer til flere uger, afhængig af distance og geografi.

Hvem der har ansvaret for at arrangere og betale for landtransporten fra afskibers adresse afhænger af aftalen mellem afskiber og modtager i transportprocessen. Hvis aftalen er, at modtageren har ansvaret for forsendelsen helt fra afskiberens fabrik eller lager, så er det modtagers ansvar at arrangere afhentningen. Hvis aftalen er, at modtager overtager ansvaret for forsendelsen senere i processen, så det afsenders ansvar at arrangere afhentningen.

Under Incotermerne EXW (ex works), og FCA fabrik (free carrier) er modtager ansvarlig for landtransporten fra afskibers adresse. Under Incotermet FOB (free on board) er det afskiber, som er ansvarlig. Læs mere om Incotermer under International Shipping.

Luftfragt eller søfragt

Hvis det er dit ansvar at sørge for landtransport fra afskibers adresse og din speditør ikke tilbyder denne service, kan du vælge at stå for det selv eller købe transporten hos en lokal transportør. Hvis du står for det selv, afleverer du varerne i speditørens pakhus og sparer dermed udgifterne til afhentningen. Det er som udgangspunkt kun muligt selv at stå for den lokale landtransport eller at lade en lokal transportør stå for det, hvis du selv er tilstede i det lokale marked eller er godt kendt med det. Ellers vil det som oftest være lettere at det at aftale at afsenderen står for landtransporten.

Eksport tolddeklarering

Toldmyndigheder verden over kræver deklarering af varer, der eksporteres fra landet. Tolddeklareringen skal udføres af et autoriseret fortoldningsfirma og kræver at der indsendes oplysninger og dokumentation om lasten til de lokale toldmyndigheder. Den påkrævede dokumentation er forskellige fra land til land, men speditøren vil være i stand til at informere dig om præcist hvilke dokumenter der skal indsendes.

Afskiber og modtager skal indbyrdes aftale, hvem der er ansvarlig for at stå for tolddeklareringen. Det vil oftest være afsender som står for at arrangere eksport tolddeklareringen, og oftest giver det mening at benytte den samme speditør som er valgt til at stå for den internationale transport. I de tilfælde, hvor modtager står for tolddeklarering på eksportsiden, er det ligeledes en fordel at bede speditøren stå for det, medmindre man har lokal erfaring med tolddeklarering eller har kontor i eksportlandet.

Eksport transport

Eksport håndtering

Eksport håndteringen af forsendelsen består af en række aktiviteter, der udføres af speditøren eller hans agent i eksportlandet. Det starter med at forsendelsen losses fra lastbilen i speditørens pakhus, hvorefter de enkelte enheder optælles og inspiceres. Lasten sammenlignes med bestillings-detaljerne og speditøren udsteder en godskvittering (Forwarders Cargo Receipt – FCR) til afsender som bevis på at lasten er modtaget til forsendelse. Lasten placeres så sammen med andre forsendelser i pakhuset med samme destination.

Eksport håndtering af en stykgodscontainer

Et par dage før skibets afgang pakkes forsendelserne i en container, som dernæst køres til havnen. På havnen stables containeren sammen med andre containere, som skal på samme skib og når skibet er i havn løftes den ombord.

Det er altid den speditør, som står for den internationale transport, der er ansvarlig for eksport håndteringen. Det er enten afsender eller modtager, som betaler for denne håndtering af forsendelsen, afhængigt af hvad der er blevet aftalt imellem dem.

Hvis varerne er solgt på EXW (ex works) eller FCA (free carrier) Incoterms, vil betalingen for eksport håndteringen normalt være modtagers ansvar. Hvis lasten er solgt FOB (free on board), CNF/CIF (cost and freight) eller DDU (delivered duty unpaid) vil eksport håndteringen normalt være for afskibers regning. Betalingen for håndteringen forfalder normalt på det tidspunkt hvor speditøren udsteder godskvitteringen. Forsendelsen udleveres som udgangspunkt ikke til modtageren med mindre regningen for eksport håndtering er betalt.

Stykgods transport priser

Søfragt

Et rederi udfører søfragt efter aftale med speditøren. Containeren når ofte at være ombord på flere skibe med omladning i forskellige havne undervejs. Akkurat som når en passager skifter fra bus til bus i det offentlige transportsystem. Når containeren med din forsendelse er ombord på skibet, udsteder speditøren den såkaldte House Bill of Lading. Dette dokument angiver muligvis hvilket skib containeren er lastet på. Normalt er det dog kun det første skib som er nævnt, og dermed er det ikke til at se om containeren omlader og i så fald til hvilke andre skibe, undervejs.

Det er ikke nødvendigt for afsender eller modtager at vide hvilket skib forsendelsen er ombord på, men hvis du er interesseret, kan du ofte følge containeren på rederiets hjemmeside, hvor du ligeledes kan se hvornår containeren forventes at være i de enkelte havne.

Rederiet opkræver søfragt og diverse tillæg for containeren direkte hos speditøren. Speditøren opkræver derefter fragt og tillæg fra kunderne med gods i containeren i henhold til aftalen mellem speditøren og den enkelte kunde. Når du vurderer en fragtrate fra en speditør, er det en god idé at sikre sig at alle tillæg og ekstra omkostninger er inkluderet i prisen. De fragtrater du finder fra speditører på Transporteca indeholder altid alle tillæg.

International Shipping

Import tolddeklarering

Toldmyndighederne i import landet kræver tolddeklarering af alt gods der skal importeres. Der skal indsendes information om godstype og værdi, da dette anvendes til registrering og opkrævning af eventuel told. Import tolddeklarering dækker processen hvor et autoriseret fortoldningsfirma forberede og indsende alle de nødvendige dokumenter til toldmyndighederne. Det er ikke det samme som at betale told. Told er den afgift, der opkræves på de importerede varer og som normalt betales direkte af modtageren til toldmyndighederne.

Processen starter normalt før godset ankommer til destinationen og skal være afsluttet før lasten kommer ind i landet. Lasten betragtes som værende inde i landet, når den har krydset grænsen eller når den forlader en frihavn eller område som er betragtet som toldmæssigt udland.

Det er normalt en speditør eller dennes agent, som udfører import tolddeklareringen. Den der udfører tolddeklarering er nødt til at have modtaget de nødvendige dokumenter for at kunne indlede processen. Normalt kan processen startes med scannede kopier af dokumenterne, men nogle myndigheder kræver de originale dokumenter før de er i stand til at fuldføre tolddeklareringen. Din speditør kan oplyse dig om hvilke dokument der er påkrævet i dit tilfælde. Som oftest vil det være en handelsfaktura, som bekræfter forsendelsens værdi, og en pakkeliste, som specificere hvad forsendelsen indeholder.

LCL stykgods

Medmindre handelsbetingelserne sælger og køber imellem er DAP (Delivered At Place) påhviler det modtageren at arrangere og betale for import fortoldning. Ofte er det lettest at udpege speditøren eller dennes agent på bestemmelsesstedet til at udføre tolddeklareringen, da de allerede har alle de nødvendige dokumenter til rådighed. Hvis de ikke tilbyder denne service, vil de være i stand til at anbefale et autoriseret fortoldningsfirma, der kan hjælpe.

Import håndtering

Pakhus til stykgods Import håndteringen af forsendelsen består af en række aktiviteter, der starter med at speditøren på bestemmelsesstedet modtager dokumenterne fra speditørens kontor eller agent i oprindelseslandet. Dokumenterne kontrolleres og det originale konnossement indsendes til rederiet således at containeren kan frigives. Derefter arrangerer speditøren at containeren afhentes på havnen og bringes til speditørens import pakhus, hvor den åbnes og tømmes. Lasten inspiceres, optælles og klargøres til videre transport eller til afhentning af modtager. Her kan lasten normalt opbevares nogle få dage uden yderligere omkostninger.

Det er altid speditøren eller dennes agent, der står for import håndteringen. Årsagen er, at det kun er dem som containeren er afsendt til der kan hente containeren på havnen.

Søfragt

Det kan enten være afsenderen eller modtager der betaler import håndtereingen. Hvis lasten handelsbetingelserne køber og sælger imellem er DDU (Delivered Duty Unpaid) eller DAP (Delivered At Place) er det afsenders ansvar at betale alle omkostninger forbundet med at få lasten fragtet til modtagers adresse, herunder import håndteringen. For andre handelsbetingelser, såsom EXW, FCA, FOB eller CNF/CIF (Ex Works, Free Carrier, Free On Board, Cost and Freight, Cost Insurance Freight) vil import håndteringen være for modtagers regning.

Hvis import håndteringen betales af den samme, som betaler søfragten, kan disse enten opkræves sammen eller hver for sig. Import håndtereingen skal under alle omstændigheder betales inden forsendelsen bliver afhentet af eller bragt ud til modtageren.

Udbringning

Transporten af forsendelsen fra speditørens import pakhus til modtagers adresse vil normalt foregå med lastbil eller en kombination af lastbil og tog, og kan tage fra et par timer til flere dage, afhængig af afstand og geografi.

Udbringningen kan enten udføres af den speditør der står for den international søfragt eller af en lokal vognmand. Alternativt kan modtageren selv hente lasten i pakhuset og spare udgifterne til udbringning. Hvis speditøren står for udbringningen kan det enten foregå med egne lastbiler eller ved hjælp af et separat vognmandsfirma. Modtager kan derfor ikke altid forvente at se speditørens egne folk, når forsendelsen.

Transport Dokumenter

Over længere distancer er der sommetider omladning af forsendelsen undervejs. Grunden til dette er at speditøren forsøger at optimere sine vognlæs med henblik på at opnå den højst mulige udnyttelsesgrad af lastbilerne. Nogle speditører tilbyder sporing af forsendelsen, men når alt kommer til alt så er det ankomsttidspunktet for lasten, der betyder noget, ikke hvordan lasten kom frem.

Medmindre sælger og køber indbyrdes har aftalt handelsbetingelserne DDU (Delivered Duty Paid) eller DAP (Delivered At Place), betales udbringningen af modtager. Ofte vil det være en fordel at benytte den speditør som er brugt til søfragten til også at bringe forsendelsen ud. Dermed er det den samme speditør som er ansvarlig for hele transportkæden til modtagers adresse. Bemærk at i dette tilfælde vil import tolddeklareringen stadig skulle betales separat af modtager førend speditøren kan bringe forsendelsen ud.

Hvis speditøren ikke tilbyder udbringning er der som regel mange alternativer på det lokale marked. Ofte kan speditøren anbefale en vognmand eller også kender modtager allerede en, som kan hjælpe. Ellers er det som regel nemt at finde en lokal vognmand på internettet.